Do:
................................................................... POLMAX Sp. z o.o.
................................................................... ul. Karkonoska 59
................................................................... 53-015 Wrocław
Nazwa i adres firmy NIP: 897-000-96-84


OŚWIADCZENIE

Zgodnie z par. 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 roku Dz.U. Nr 39/93 poz. 176 oświadczamy, że:

 • Jesteśmy płatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymania faktury VAT.

 • Nasz numer identyfikacyjny VAT: ............. -............. -.............. -.............

  Zgodnie z paragrafem 19 pkt. 4 w/w Rozporządzenia wyrażamy zgodę na wystawienie faktur w roku 2004
  bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT .

  ..................................................................
  pieczęć i podpis osoby upoważnionej

  ............................................. dnia, .....................................
  Po wydrukowaniu, wypełnieniu i autoryzacji danych pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej,
  prosimy przesłać formularz faxem pod numer: (71) 339-9571 lub pocztą na adres firmy Polmax.