« Ogólny spis treści »    « Indeks »     « Wstecz »


Tabela kodów ASCII   |   Kody klawiatury   |   Kody błędów

Tabela kodów ASCII zamieszczona jest tutaj jedynie dla zgodności układu treści z oryginałem; zauważ, że w wyniku niezgodności kodowania znaków pod DOSem i w Windows znaki o kodach poniżej 32 w większości są przedstawiane jako , a szereg znaków z zestawu rozszerzonego (które w programach wykorzystuje się do pseudografiki) - jako _, - lub +. Właściwy dla DOSa wygląd poszczególnych znaków zobaczysz jedynie w oryginalnym Helpie, w środowisku QBasica. Droga do niego to:

Help --> Contents --> Quick Reference --> ASCII Character CodesTabela kodów ASCII           Zestaw podstawowy (kody 0 - 127)

 000  (nul)  016 (dle)  032 sp  048 0  064 @  080 P  096 `  112 p
 001 (soh)  017 (dc1)  033 !  049 1  065 A  081 Q  097 a  113 q
 002 (stx)  018 (dc2)  034 "  050 2  066 B  082 R  098 b  114 r
 003 (etx)  019 (dc3)  035 #  051 3  067 C  083 S  099 c  115 s
 004 (eot)  020 ¶ (dc4)  036 $  052 4  068 D  084 T  100 d  116 t
 005 (enq)  021 § (nak)  037 %  053 5  069 E  085 U  101 e  117 u
 006 (ack)  022 (syn)  038 &  054 6  070 F  086 V  102 f  118 v
 007 (bel)  023 (etb)  039 '  055 7  071 G  087 W  103 g  119 w
 008 (bs)  024 (can)  040 (  056 8  072 H  088 X  104 h  120 x
 009  (tab)  025 (em)  041 )  057 9  073 I  089 Y  105 i  121 y
 010  (lf)  026  (eof)  042 *  058 :  074 J  090 Z  106 j  122 z
 011  (vt)  027 (esc)  043 +  059 ;  075 K  091 [  107 k  123 {
 012  (np)  028 (fs)  044 ,  060 <  076 L  092 \  108 l  124 |
 013  (cr)  029 (gs)  045 -  061 =  077 M  093 ]  109 m  125 }
 014 (so)  030 (rs)  046 .  062 >  078 N  094 ^  110 n  126 ~
 015 ¤ (si)  031 (us)  047 /  063 ?  079 O  095 _  111 o  127 


          Zestaw rozszerzony (kody 128 - 255)

  128 Ç  143 Ć  158 ×  172 Č  186 |  200 +  214 Í  228 ń  242 ˛
  129 ü  144 É  159 č  173 ş  187 +  201 +  215 Î  229 ň  243 ˇ
  130 é  145 Ĺ  160 á  174 «  188 +  202 -  216 ě  230 Š  244 ˘
  131 â  146 ĺ  161 í  175 »  189 Ż  203 -  217 +  231 š  245 §
  132 ä  147 ô  162 ó  176 _  190 ż  204 |  218 +  232 Ŕ  246 ÷
  133 ů  148 ö  163 ú  177 _  191 +  205 -  219 _  233 Ú  247 ¸
  134 ć  149 Ľ  164 Ą  178 _  192 +  206 +  220 _  234 ŕ  248 °
  135 ç  150 ľ  165 ą  179 |  193 -  207 ¤  221 Ţ  235 Ű  249 ¨
  136 ł  151 Ś  166 Ž  180 |  194 -  208 đ  222 Ů  236 ý  250 ·
  137 ë  152 ś  167 ž  181 Á  195 +  209 Đ  223 _  237 Ý  251 ű
  138 Ő  153 Ö  168 Ę  182 Â  196 -  210 Ď  224 Ó  238 _  252 Ř
  139 ő  154 Ü  169 ę  183 Ě  197 +  211 Ë  225 ß  239 ´  253 ř
  140 î  155 Ť  170    184 Ş  198 Ă  212 ď  226 Ô  240 ­  254 _
  141 Ź  156 ť  171 ź  185 |  199 ă  213 Ň  227 Ń  241 ˝  255
  142 Ä  157 Ł↑ Skorowidz
Kody klawiatury   Klawisz  Kod      Klawisz    Kod      Klawisz    Kod

   Esc    1    |   A       30   |   Caps Lock   58
   ! lub 1  2    |   S       31   |   F1      59
   @ lub 2  3    |   D       32   |   F2      60
   # lub 3  4    |   F       33   |   F3      61
   $ lub 4  5    |   G       34   |   F4      62
   % lub 5  6    |   H       35   |   F5      63
   ^ lub 6  7    |   J       36   |   F6      64
   & lub 7  8    |   K       37   |   F7      65
   * lub 8  9    |   L       38   |   F8      66
   ( lub 9  10   |   : lub ;    39   |   F9      67
   ) lub 0  11   |   " lub '    40   |   F10      68
   _ lub -  12   |   ~ lub `    41   |   F11      133
   + lub =  13   |   Left Shift  42   |   F12      134
   Bksp    14   |   | lub \    43   |   NumLock    69
   Tab    15   |   Z       44   |   Scroll Lock  70
   Q     16   |   X       45   |   Home lub 7  71
   W     17   |   C       46   |   Up lub 8   72
   E     18   |   V       47   |   PgUp lub 9  73
   R     19   |   B       48   |   Gray -    74
   T     20   |   N       49   |   Left lub 4  75
   Y     21   |   M       50   |   Center lub 5 76
   U     22   |   < lub ,    51   |   Right lub 6  77
   I     23   |   > lub .    52   |   Gray +    78
   O     24   |   ? lub /    53   |   End lub 1   79
   P     25   |   Right Shift  54   |   Down lub 2  80
   { lub [  26   |   Prt Sc lub * 55   |   PgDn lub 3  81
   } lub ]  27   |   Alt      56   |   Ins lub 0   82
   Enter   28   |   Spacja    57   |   Del lub .   83
   Ctrl    29   |              |↑ Skorowidz
Kody błędów

Błędy w kolejnosci alfabetycznej nazw angielskich

Zobacz także "Kody i komunikaty błędów" GW-Basica, gdzie jest obszerniejszy opis błędów.Błędy w kolejności kodów Kod   Komunikat           Kod   Komunikat

 1    NEXT without FOR      | 37   Argument-count mismatch
     NEXT bez FOR        |     Pomieszanie ilości argumentów
                  |
 2    Syntax error        | 38   Array not defined
     Błąd składni        |     Tablica nie określona
                  |
 3    RETURN without GOSUB    | 40   Variable required
     RETURN bez GOSUB      |     Wymagana jest zmienna
                  |
 4    Out of DATA        | 50   FIELD overflow
     Próba czytania danych   |     Przepełnienie pola rekordu
     spoza linii DATA      |
                  |
 5    Illegal function call   | 51   Internal error
     Niedozwolone wywołanie   |     Błąd wewnętrzny
     funkcji          |
                  |
 6    Overflow          | 52   Bad file name or number
     Przepełnienie       |     Zła nazwa lub numer pliku
                  |
 7    Out of memory       | 53   File not found
     Brak pamięci        |     Nie znaleziono pliku
                  |
 8    Label not defined     | 54   Bad file mode
     Nieokreślona etykieta   |     Zły tryb otwarcia pliku
                  |
 9    Subscript out of range   | 55   File already open
     Indeks spoza zakresu    |     Plik już jest otwarty
                  |
 10   Duplicate definition    | 56   FIELD statement active
     Zduplikowana definicja   |     Polecenie FIELD już jest
                  |     aktywne
                  |
 11   Division by zero      | 57   Device I/O error
     Dzielenie przez zero    |     Błąd wejścia/wyjścia
                  |     urządzenia
                  |
 12   Illegal in direct mode   | 58   File already exists
     Niedopuszczalne w trybie  |     Plik już istnieje
     bezpośrednim        |
                  |
 13   Type mismatch       | 59   Bad record length
     Pomieszanie typów     |     Zła długość rekordu
                  |
 14   Out of string space    | 61   Disk full
     Brak miejsca na łańcuchy  |     Dysk całkowicie zapełniony
                  |
 16   String formula too complex | 62   Input past end of file
     Wyrażenie łancuchowe jest |     Próba czytania spoza końca
     zbyt złożone        |     pliku
                  |
 17   Cannot continue      | 63   Bad record number
     Nie można kontynuować   |     Zły numer rekordu
                  |
 18   Function not defined    | 64   Bad file name
     Funkcja nie określona   |     Zła nazwa pliku
                  |
 19   No RESUME         | 67   Too many files
     Brak RESUME        |     Zbyt wiele plików
                  |
 20   RESUME without error    | 68   Device unavailable
     RESUME bez wystąpienia   |     Urządzenie nie jest dostępne
     błędu           | 
                  |
 24   Device timeout       | 69   Communication-buffer overflow
     Minął czas oczekiwania   |     Przepełniony bufor
     urządzenia         |     komunikacyjny
                  |
 25   Device fault        | 70   Permission denied
     Błąd urzadzenia      |     Odmowa zezwolenia
                  |
 26   FOR without NEXT      | 71   Disk not ready
     FOR bez NEXT        |     Dysk nie jest gotowy
                  |
 27   Out of paper        | 72   Disk-media error
     Brak papieru        |     Błąd nośnika dysku
                  |
 29   WHILE without WEND     | 73   Feature unavailable
     WHILE bez WEND       |     Właściwość niedostępna
                  |
 30   WEND without WHILE     | 74   Rename across disks
     WEND bez WHILE       |     Zmiana nazwy pomiędzy dyskami
                  |
 33   Duplicate label      | 75   Path/File access error
     Zduplikowana etykieta   |     Błąd dostępu do ścieżki/pliku
                  |
 35   Subprogram not defined   | 76   Path not found
     Nie określono podprogramu |     Ścieżka nie znaleziona

↑ Skorowidz
D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006