« Ogólny spis treści »    « Indeks »     « Wstecz »

Błędy wg nazw, alfabetycznie

A | B | C | E | F | I | L | N | O | P | R | S | T | V | W

 37   Argument-count mismatch
     Pomieszanie ilości argumentów

 38   Array not defined
     Tablica nie określona

 54   Bad file mode
     Zły tryb otwarcia pliku

 64   Bad file name
     Zła nazwa pliku

 52   Bad file name or number
     Zła nazwa lub numer pliku

 59   Bad record length
     Zła długość rekordu

 63   Bad record number
     Zły numer rekordu

 17   Cannot continue 
     Nie można kontynuować

 69   Communication-buffer overflow
     Przepełniony bufor komunikacyjny

 25   Device fault
     Błąd urzadzenia

 57   Device I/O error
     Błąd wejścia/wyjścia urządzenia

 24   Device timeout
     Minął czas oczekiwania urządzenia

 68   Device unavailable
     Urządzenie nie jest dostępne

 61   Disk full
     Dysk całkowicie zapełniony

 72   Disk-media error
     Błąd nośnika dysku

 71   Disk not ready
     Dysk nie jest gotowy

 11   Division by zero
     Dzielenie przez zero

 10   Duplicate definition
     Zduplikowana definicja

 73   Feature unavailable
     Właściwość niedostępna

 50   FIELD overflow
     Przepełnienie pola rekordu

 56   FIELD statement active
     Polecenie FIELD już jest aktywne

 58   File already exists
     Plik już istnieje

 55   File already open
     Plik już jest otwarty

 53   File not found
     Nie znaleziono pliku

 26   FOR without NEXT
     FOR bez NEXT

 18   Function not defined
     Funkcja nie określona

 5    Illegal function call
     Niedozwolone wywołanie funkcji

 12   Illegal in direct mode
     Niedopuszczalne w trybie bezpośrednim

 62   Input past end of file
     Próba czytania spoza końca pliku

 51   Internal error
     Błąd wewnętrzny


 8    Label not defined
     Nieokreślona etykieta

 1    NEXT without FOR
     NEXT bez FOR

 19   No RESUME
     Brak RESUME

 4    Out of DATA
     Próba czytania danych spoza linii DATA

 7    Out of memory
     Brak pamięci

 27   Out of paper
     Brak papieru

 14   Out of string space
     Brak miejsca na łańcuchy

 6    Overflow
     Przepełnienie

 75   Path/File access error
     Błąd dostępu do ścieżki/pliku

 76   Path not found
     Ścieżka nie znaleziona

 70   Permission denied
     Odmowa zezwolenia

 74   Rename across disks
     Zmiana nazwy pomiędzy dyskami

 20   RESUME without error
     RESUME bez wystąpienia błędu

 3    RETURN without GOSUB 
     RETURN bez GOSUB

 16   String formula too complex
     Wyrażenie łańcuchowe jest zbyt złożone

 35   Subprogram not defined
     Nie określono podprogramu

 9    Subscript out of range
     Indeks spoza zakresu 

 2    Syntax error
     Błąd składni

 67   Too many files
     Zbyt wiele plików

 13   Type mismatch
     Pomieszanie typów

 40   Variable required
     Wymagana jest zmienna

 30   WEND without WHILE
     WEND bez WHILE

 29   WHILE without WEND
     WHILE bez WEND


D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec - październik 2006