« Ogólny spis treści »    « Indeks »     « Wstecz »
Skróty klawiaturowe | Klawisze edycyjne | Klawisze przeglądu i wyszukiwania | Klawisze uruchamiające | Klawisze pomocy
         Skróty klawiaturowe 


   Zaznaczanie   

 Znaki/wiersze   Shift + ←↑↓→ 
 Słowa      Shift+Ctrl+strzałka 
  
   Wstawianie   

 linii powyżej    Home,Ctrl+N
 linii poniżej     End+Enter

 Przełącz wstawianie/nadpisywanie
               Ins
  
   Szukanie   
 tekstu         Ctrl+Q,F 
 Powtórzenie wyszukiwania   F3 
  
   Pomoc   
 QBasic Help       Shift+F1
 nt. słów kluczowych, tematów F1 
  
   Kasowanie   

 Wycięcie bieżącej linii  Ctrl+Y
 Wycięcie do końca linii Ctrl+Q,Y
 Wycięcie zaznaczonego      
         tekstu Shift+Del
 Kasowanie zaznaczonego tekstu 
                Del
  
   Kopiowanie   

 do Schowka       Ctrl+Ins
  
   Debugging   

 Pokaż ekran wyjściowy     F4 
 Kontynuuj wykonywanie     F5 
 Wykonaj do kursora      F7 
 Toggle breakpoint       F9 
 Praca krokowa         F8 
 Praca krokowa z procedurami F10 

  
↑ Skorowidz
Klawisze edycyjne

Klawisze przesuwania kursora QBasic WordStar --------------------------------------------------------------------------- o znak w lewo Lewa strzałka Ctrl+S o znak w prawo Prawa strzałka Ctrl+D o słowo w lewo Ctrl+←  Ctrl+A o słowo w prawo Ctrl+→  Ctrl+F o wiersz w górę ↑  Ctrl+E o wiersz w dół ↓  Ctrl+X na pierwszy poziom akapitu bieżącej linii Home na początek bieżącej linii Ctrl+Q,S na początek następnej linii Ctrl+Enter Ctrl+J na koniec linii End Ctrl+Q,D na szczyt okna Ctrl+Q,E na spód okna Ctrl+Q,X do następnego okna F6 Zwiększenie rozmiaru aktywnego okna Alt+Plus Zmniejszenie rozmiaru aktywnego okna Alt+Minus Klawisze przewijania tekstu QBasic WordStar --------------------------------------------------------------------------- o linię w górę Ctrl+↑  Ctrl+W o linię w dół Ctrl+↓  Ctrl+Z o stronę (ekran) w górę PgUp Ctrl+R o stronę (ekran) w dół PgDn Ctrl+C w lewo o jedno okno Ctrl+PgUp w prawo o jedno okno Ctrl+PgDn Ustaw zakładki (maksymalnie 4) Ctrl+K,0-3 Idź do zakładek Ctrl+Q,0-3 Klawisze zaznaczania tekstu QBasic --------------------------------------------------------------------------- Znak w lewo Shift+ Znak w prawo Shift+ Słowo w lewo Shift+Ctrl+ Słowo w prawo Shift+Ctrl+ Bieżący wiersz Shift+ Wiersz powyżej Shift+ Ekran w górę Shift+PgUp Ekran w dół Shift+PgDn Do początku pliku Shift+Ctrl+Home Do końca pliku Shift+Ctrl+End Klawisze wstawiania i kopiowania QBasic WordStar --------------------------------------------------------------------------- Przełącza między trybem wstawiania i nadpis. Ins Ctrl+V Kopiuje zaznazczony tekst do Schowka Ctrl+Ins Wycina zaznaczony tekst i kopiuje do Schowka Shift+Del Wycina bieżący wiersz i kopiuje do Schowka Ctrl+Y Wycina do końca wiersza i kopiuje do Schowka Ctrl+Q,Y Wstawia zawartość Schowka Shift+Ins Wstawia pusty wiersz poniżej kursora End,Enter Wstawia pusty wiersz powyżej kursora Home,Ctrl+N Wstawia znaki specjalne Ctrl+P,Ctrl+klawisz Klawisze kasowania QBasic WordStar --------------------------------------------------------------------------- Kasuje znak na lewo od kursora Backspace Ctrl+H Kasuje znak pod kursorem Del Ctrl+G Kasuje resztę słowa, w którym jest kursor Ctrl+T Kasuje zaznaczony tekst Del Ctrl+G Kasuje wiodące spacje z zaznaczonych linii Shift+Tab

↑ Skorowidz
Klawisze przeglądu i wyszukiwania

---------------------------------------------------------------------------- Przełącza między ekranem wyjściowym i oknem Viev F4 ---------------------------------------------------------------------------- Wyświetla listę załadowanych procedur SUB F2 Wyświetla następną procedurę Shift+F2 Wyświetla poprzednią procedurę Ctrl+F2 ---------------------------------------------------------------------------- Czyni następne okno oknem aktywnym F6 Czyni poprzednie okno oknem aktywnym Shift+F6 ---------------------------------------------------------------------------- Przełącza pomiędzy wieloma oknami i pełnoekranowym oknem aktywnym Ctrl+F10 Zwieksza rozmiar aktywnego okna Alt+Plus Zmniejsza rozmiar aktywnego okna Alt+Minus ---------------------------------------------------------------------------- Powtarza wyszukiwanie tego samego tekstu Ctrl+L lub F3 Wyszukuje tekst Ctrl+Q,F Wyszukuje i zamienia tekst Ctrl+Q,A

↑ Skorowidz
Klawisze uruchamiające

---------------------------------------------------------------------------- Rozpoczyna wykonywanie programu od początku Shift+F5 Kontynuuje wykonywanie progr. od bieżącego polecenia F5 Wykonuje program do bieżącej pozycji kursora F7 ---------------------------------------------------------------------------- Wykonuje następne polecenia programu jako pojedynczy krok F8 Pojedynczy krok, śledzący wywołania procedur F10 --------------------------------------------------------------------------- Ustawia lub kasuje punkty przerwania programu F9

↑ Skorowidz
Klawisze pomocy

---------------------------------------------------------------------------- Szuka w Pomocy tematu, na którym umieszczony jest kursor F1 (lub prawy klawisz myszy) Wyjscie z Pomocy Esc ---------------------------------------------------------------------------- Pomoc do Pomocy Shift+F1 Wyświetla menu Pomocy Alt+H ---------------------------------------------------------------------------- Przenosi kursor do następnego tematu Pomocy Tab Przenosi kursor do poprzedniego tematu Pomocy Shift+Tab Przenosi kursor do następnego tematu o literze pocz. litera Przenosi kursor do poprzedniego tematu o literze pocz. Shift+character Przegląda poprzedni temat Pomocy (można powtarzać do 20 razy) Alt+F1 (lub kliknąć przycisk <Back> ) ---------------------------------------------------------------------------- Przegląda następny temat w pliku Pomocy Ctrl+F1 Przegląda poprzedni temat w pliku Pomocy Shift+Ctrl+F1

↑ Skorowidz
D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec - sierpień 2006