« Ogólny spis treści »    « Indeks »     « Wstecz »
Różnice między wersjami | Różnice w porównaniu z BASICA | Konwersja programów BASICA | Nieobsługiwane słowa kluczoweRóżnice między wersjami dialektów Basic


                       BASICA/GW-BASIC  QBasic
                       ---------------  ----------
 Właściwości języka

   Numerowanie linii            Wymagane      Opcjonalne
   Blok IF/THEN/ELSE/END IF        Nie         Tak
   Bloki procedur (SUB and FUNCTION)    Nie         Tak
   Typy użytkownika (rekordy)       Nie         Tak
   SELECT CASE               Nie         Tak
   DO WHILE/UNTIL, LOOP WHILE/UNTIL    Nie         Tak
   LONG (32-bit) integers
      (Długie liczby całkowite)    Nie         Tak
   Liczby formatu IEEE           Nie         Tak
   Stałe                  Nie         Tak
   Łańcuchy o stałej długosci       Nie         Tak
   Obsługa karty VGA            Nie         Tak
   Obsługa Hercules/Olivetti        Nie         Tak
   Rekursja                Nie         Tak
   Obsługa zapisu na taśmę         Tak        Nie
   Pamięć na kod i dane          64K        160K

 Debugging

   Praca krokowa              Nie         Tak
   Praca krokowa z procedurami       Nie         Tak
   Trace animation             Nie         Tak
   Breakpoints               Nie         Tak
   Edit and continue            Nie         Tak

 Edycja

   Natychmiastowe sprawdzanie składni   Nie         Tak
   Diagnostyczne komunikaty o błędach   Nie         Tak
   Natychmiastowa pomoc przy błędach    Nie         Tak
   Wielokrotne okna            Nie         Tak
   Obsługa myszą              Nie         Tak
   Interfejs z menu            Nie         Tak
   Kompatybilnośc z WordStar'em      Nie         Tak
   Organizacja kodu            Linearna      Modularna
   'Document mode' do edycji tekstów    Nie         Tak
   Szukaj/Znajdź/Zamień          Nie         Tak
   Odsyłacze 'on-line'          Nie ma       Pełne


 Zobacz także: Różnice w porównaniu z BASICA
        Nieobsługiwane słowa kluczowe

Różnice w porównaniu z BASICA


 Następujące słowa kluczowe działają inaczej w QBasic niż w BASICA:

 BSAVE, BLOAD   QBasic nie obsługuje magnetofonu kasetowego przez BSAVE
         i BLOAD, i adresy pamięci mogą być odmienne.

 CALL ABSOLUTE  Programy asemblerowe wywoływane z BASICA ktore mają
         argument łańcuchowy, muszą być skorygowane dla QBasic,
         ponieważ deskryptory łańcuchów w QBasic mają 4 bajty
         długości. Te 4 bajty to młodszy bit i starszy bit długości
         łańcucha, a następnie młodszy i starszy bit adresu
         łańcucha.

 CHAIN      QBasic nie pozwala na określenie numeru linii w CHAIN
         i nie obsługuje opcji ALL, MERGE, i DELETE z BASICA.

 COMMON, DECLARE QBasic nie pozwala na wstawienie poleceń wykonywalnych
         przed poleceniami COMMON i DECLARE.

 DEFtype     Jeśli BASICA napotka zmienną bez jawnie określonego typu
         (wskazanego przez !, #, &, $, or %), używa typu domyślnego
         ustawionego przez najświeższe polecenie DEFtype.
         Np. typ zmiennej IFLAG zmienia się z Integer na Single
         Precision (całkowita --> pojedynczej precyzji)
         w nastepującym fragmencie kodu BASICA:

           10 DEFINT I
           20 PRINT IFLAG
           30 DEFSNG I
           40 GOTO 20

         W QBasic typ zmiennej nie może zmieniać się po jej
         pojawieniu się w programie.

 DIM       Wszystkie tablice w BASICA są dynamiczne, ponieważ BASICA
         zawsze alokuje obszar przechowywania tablic podczas pracy
         programu. W QBasic DIM może deklarować zarówno tablice
         statyczne jak i dynamiczne.

 DRAW, PLAY    Polecenia DRAW i PLAY w BASICA, które używają zmiennych
         albo innych łańcuchów sterujących wewnątrz łańcuchów
         sterujących, muszą być zmodyfikowane dla QBasic.
         Zastosuj funkcję VARPTR$, która zwraca łańcuchową
         reprezentację adresu zmiennej:

         Polecenie BASICA   Odpowiednik w QBasic
         ------------------  -------------------------------
         DRAW "Xcmdstring$"  DRAW "X" + VARPTR$ (cmdstring$)
         DRAW "TA = angle"   DRAW "TA =" + VARPTR$(angle)


 EOF       Kiedy odczytujesz plik z programu BASICA, EOF(0) zwraca
         "Prawda" przy końcu czytanego pliku. W QBasic EOF(0)
         zwraca "Prawda", kiedy następny rekord jest czytany
         spoza końca pliku. Np. następujący program działa
         w BASICA, lecz generuje komunikat o błędzie "Input past 
         end of file" w QBasic:

           5 WHILE NOT EOF(0)
           10 LINE INPUT ; A$
           15 WEND

 FIELD      Gdy plik o dostępie swobodnym jest zamykany w BASICA przez
         polecenie CLOSE lub RESET, zmienne pola zwracają ostatnią
         wartość przypisaną im przez polecenie GET. W QBasic
         wszystkie zmienne pola są resetowane do łańcuchów
         o zerowej długości.


 Zobacz także: Konwersja programów BASICA
        Nieobsługiwane słowa kluczowe
        Różnice między wersjami
Konwersja programów BASICA


 Pamiętaj o następujących punktach, gdy konwertujesz program z BASICA na QB:

 Dodatkowo, możesz użyć program REMLINE.BAS do usunięcia niepotrzebnych
 numerów linii z konwertowanego programu. QBasic nie wymaga numerowanych
 linii i usunięcie ich może polepszyć czytelność programu.

 Zobacz także: Różnice w porównaniu z BASICA
        Nieobsługiwane słowa kluczowe
        Różnice między wersjami
Słowa kluczowe nie obsługiwane przez QBasic


 Następujące słowa kluczowe QuickBASICa nie są obsługiwane prze QBasic:

   ALIAS    EVENT    LOCAL     SETMEM
   BYVAL    $INCLUDE  SADD     SIGNAL
   CDECL    Int86    Interrupt   UEVENT
   COMMAND$  Int86X   InterruptX


 Następujące słowa kluczowe GWBASIC/BASICA nie są obsługiwane prze QBasic:

   AUTO    EDIT    MERGE     RENUM
   CONT    LIST    MOTOR     SAVE
   DEF USR   LLIST    NEW      USR
   DELETE   LOAD

 Zobacz także: Konwersja programów BASICA
        Różnice w porównaniu z BASICA
        Różnice między wersjami